3. Salmon Lover

Six pieces of salmon sashimi, four pieces of salmon sushi, and six pieces of salmon maki.

$ 16.99